Docoh
Loading...

PTR PetroChina

APP
Utility
Filling System Suitable for Solid Drag Reducing Agent and Solid Thickener
18 Feb 21
The present invention provides a filling system suitable for a solid drag reducing agent and a solid thickener.
Ying Xiong, Youquan Liu, Yadong Zhang, Yuan Xu, Xianwu Jing, Wei Li, Zhiqin Kang, Houan Zhou, Chao Xiang
Filed: 8 Apr 20
APP
Utility
Arylaminosilane Compound, Propylene Polymerization Catalyst And Preparation Thereof
25 Nov 20
Jianjun YI, Liang CUI, Xilai ZHANG, Junyu LEI, Haijun HAO, Shisheng ZHAO, Kefeng WANG, Junpeng ZHUANG, Shenghui ZHANG
Filed: 7 Apr 20
GRANT
Utility
Method and device of identifying fracture
23 Nov 20
A method and device of identifying a fracture are provided in the embodiments of the present application.
Chao Feng, Tuanyu Teng, Qingzhou Yao, Delong Ma, Han Zhang, Lu Yin, Linjun Huang
Filed: 22 Jan 18
GRANT
Utility
Methods and devices for detecting mercury isotopes in crude oil
26 Oct 20
The present disclosure relates to a method and device for detecting mercury isotopes in crude oil.
Guangyou Zhu, Shunlin Tang
Filed: 18 Apr 19
GRANT
Utility
Spherical supported transition metal catalyst
19 Oct 20
The present invention provides a spherical supported transition metal catalyst.
Yuan Yuan, Tianxu Sun, Jianjun Yi, Shan Xue, Kefeng Wang, Kuilong Tan, Li Wang, Rongbo Li
Filed: 18 Feb 16
APP
Utility
Seismic Full Horizon Tracking Method, Computer Device and Computer-readable Storage Medium
14 Oct 20
There is disclosed in the present disclosure a seismic full horizon tracking method, a computer device and a computer-readable storage medium.
Mingjun Su, Zhong Hong, Qingyun Han, Tao Deng, Xiangli Cui, Feng Qian, Guangmin Hu, Yunze Xu
Filed: 7 Apr 20
GRANT
Utility
Palladium-based supported hydrogenation catalyst, and preparation method and application thereof
12 Oct 20
The present invention relates to a palladium-based supported hydrogenation catalyst and a preparation method and application thereof.
Chunxia Che, Yulong Liang, Ying Qian, Wei Han, Feng Zhang, Galian Gou, Xilin Jing, Xiaoxin Chang, Qiang Gui, Lifen Gu, Wei Xie, Zhongdong Zhang, Dehua Huang, Duping Tan, Yuan Gao, Lin Cheng
Filed: 14 Jun 18
GRANT
Utility
Composition of nano-emulsion having small particle size and ultra-low concentration and a preparation method thereof
12 Oct 20
A nano-emulsion composition having a small particle size and ultra-low concentration and a preparation method thereof is disclosed.
Fujian Zhou, Erdong Yao, Jiangwen Xu, Zhao Luo, Yuan Li, Xiuhui Li, Jiaxin Sun, Xiongfei Liu, Jie Zuo, Xugang Wang, Cuihong Zhou
Filed: 12 Dec 18
GRANT
Utility
Pressure-reducing and injection-enhancing anti scaling agent for low-permeability water-injection well and preparation method thereof
12 Oct 20
The present disclosure provides a pressure-reducing and injection-enhancing anti-scaling agent for low-permeability water-injection wells and a preparation method thereof.
Lei Sui, Suiwang Zhang, Xiaobing Lu, Hongjun Lu, Lijun Mu, Yong Wang, Zhaojie Song, Zhiying Deng, Erzhen Wang
Filed: 28 Dec 17
APP
Utility
Calculation method for dynamic fluid loss of acid-etched fracture considering wormhole propagation
23 Sep 20
The invention discloses a calculation method for dynamic fluid loss of acid-etched fracture considering wormhole propagation, which is applied to pad acid fracturing process, comprising the following steps: Step 1: dividing the construction time T of injecting acid fluid into artificial fracture into m time nodes at equal intervals, then the time step Δt=T/m and tn=nΔt, where, n=0, 1, 2, 3, . . . , m, and to is the initial time; Step 2: calculating the fluid loss velocity vl(0) in the fracture at t0; Step 3: calculating the flowing pressure distribution P(n) in the fracture at tn; Step 4: calculating the width wa(n) of acid-etched fracture at tn; Step 5: calculating the wormhole propagation and the fluid loss velocity vl(n) at tn; Step 6: substituting the fluid loss velocity vl(n) into Step 3, and repeating Step 3 to Step 6 in turn until the end of acid fluid injection.
Pingli Liu, Xiang Chen, Heng Xue, Honglan Zou, Liqiang Zhao, Nianyin Li, Daocheng Wang, Zhifeng Luo, Juan Du, Chong Liang, Mingyue Cui, Fei Liu, Changlin Zhou, Rong Zeng
Filed: 10 Jun 20
APP
Utility
A Regeneration Method For Liquefied Petroleum Gas Sweetening Caustic
16 Sep 20
A regeneration method for a liquefied gas thiol-removing alkaline solution comprising the following steps: performing an oxygenation reaction with respect to a liquefied gas thiol-removing alkaline solution and, at the same time, utilizing a high air-liquid condition to extract a disulfide and a polysulfide into a gas phase, thus completing the separation of the disulfide and the polysulfide from the alkaline solution, and implementing the regeneration of the liquefied gas thiol-removing alkaline solution.
Xuesheng Hu, Fei Gao, Shengbao He, Yingwen Li, Xiao Li, Ming Fan, Weigang Dong, Jing Chen, Wei Li, Qing Hu, Yuan Wang, Huaqun Zhou
Filed: 11 Apr 19
GRANT
Utility
Amphiphilic molecular sieve containing hydrophilic group on the outside and lipophilic group on the inside and production method threof
31 Aug 20
The present invention provides an amphiphilic molecular sieve containing a hydrophilic group on the outside and a lipophilic group on the inside and a production method thereof.
Jianhui Luo, Zongtao Zhang, Baoliang Peng, Runwei Wang, Lipeng He, Pingmei Wang, Bin Ding, Ying Wang, Xiangfei Geng
Filed: 5 Jul 18
GRANT
Utility
Single-side modified β-Anderson-type heteropolymolybdate organic derivatives
31 Aug 20
The present disclosure provides a single-side modified β-Anderson-type heteropolymolybdate organic derivative having an anionic moiety with a general formula represented by: β-{[RC(CH2O)3]M(OH)3Mo6O18}3−; β represents a non-planar folded structure; R=substituted or unsubstituted phenyl, CnH2nX (n is an integer from 0 to 22; X═H, OH, NH(CH2)3SO3H, NHCH2COOH, NH2, or NO2); M=Cr3+.
Jianhui Lou, Yongge Wei, Bin Ding, Jiangwei Zhang, Pingmei Wang, Jin Zhang, Xiangfei Geng, Zheyu Wei, Baoliang Peng, Lipeng He
Filed: 14 May 19
GRANT
Utility
Omnidirectional vector geophone
10 Aug 20
The invention discloses an omnidirectional vector geophone, comprising: eight wave detectors and support structures thereof, the support structures are used for supporting the eight wave detectors such that bottom surfaces of each two wave detectors are on one of regular triangle surfaces of a regular tetrahedron, crossing points of working shafts of the two wave detectors that are on the same regular triangle surface that cross with the regular triangle surface are both on an angular bisector of an angle of the regular triangle surface and are symmetric with respect to the center of the regular triangle surface.
Likang Chen
Filed: 26 Apr 18
APP
Utility
Method for Determining Gas Saturation of Tight Reservoir
5 Aug 20
Hua Tian, Caineng Zou, Shuichang Zhang, Shaobo Liu, Xuesong Lu, Zhichao Yu
Filed: 29 Jan 20
GRANT
Utility
Exploitation method and exploitation well pattern for coalbed methane in low-permeability coalbed
3 Aug 20
An exploitation method and an exploitation well pattern for coalbed methane in a low-permeability coalbed.
Yonggui Mei, Quanjiang Zhang, Biyun Zhu, Xianzhi Wang, Jian Guo, Wuchang Zhang, Xiaohua Lian, Shengfa Mao, Zhanxin Xue, Liuping Deng
Filed: 24 Feb 19
APP
Utility
Method for Lowering Oil Pipe In Gas Well without Well-killing, Soluble Bridge Plug and Material Preparation Method Thereof
5 Feb 20
The present invention discloses a method for lowering an oil pipe in a gas well without well-killing, a soluble bridge plug and a material preparation method thereof, wherein, the method comprises the steps of: lowering a bridge plug in a wellbore such that the bridge plug blocks the wellbore at a predetermined location in the wellbore; injecting water in the wellbore after the pressure in the wellbore has been relieved so as to replace gases in the wellbore; and lowering an oil pipe in the wellbore to the location of the bridge plug.
Xianwen Li, Qiaorong Han, Yanming Zhang, Xu Ma, Zhanguo Ma, Yangming Hu, Changjing Zhou, Yuanxiang Xiao, Huaqiang Shi, Baochun Chen, Yonghong Gu, Xiaoyong Wen, Xuan'ang Lai, Yong Ding, Liang Ye, Qianyun Zhao, Xinxing Ma, Yajuan Wang, Man Bi, Hua Shi, Mingfang He, Xiaorui Liu, Wei Gao, Hongying Li, Yun Ling, Ruifen Hao, Lei Shen, Guohui Su, Shaowei Zhou, Shusheng Li, Zhe Li
Filed: 3 Apr 18
GRANT
Utility
Surfactant that changes the wettability of tight sandstone and its preparation method and application
27 Jan 20
A surfactant that changes the wettability of tight sandstone and its preparation method and application.
Gang Guo, Zhongxing Li, Lijun Mu, Zhenfeng Zhao, Kuangsheng Zhang, Xiaojia Xue, Jiang Wu, Kai Li, Huabo Fan, Jin Liu, Xiaoqun Zhou, Cheng Xian
Filed: 17 Apr 18
  • 1
Patents are sorted by USPTO publication date, most recent first